Home
>
Blog
>
Corona 2

Corona 2

door

Mieke Mosmuller

19-03-2020 11 commentaren Print!

Als we nu alle getalsverhoudingen negeren en alleen nog maar volgen wat 'de autoriteiten' ons opleggen, moeten we geloven dat we overgeleverd zijn aan een zeer groot gevaar. (We hebben sowieso de verkeerde gegevens ter rechtvaardiging gekregen, alleen weten we niet precies wat ze zijn - hiervoor verwijs ik u naar mijn andere teksten over dit onderwerp). Ik heb geen welomschreven samenzweringstheorie op voorraad en laat nog steeds de mogelijkheid open dat het gevaar - dat niet duidelijk is - reëel is en dat de maatregelen juist zijn. Aan de andere kant blijft de mogelijkheid dat we brutaal worden voorgelogen net zo open. Misschien zelfs met een goede bedoeling.

Maar als we ons van alle overwegingen onthouden, dan is het in ieder geval zo dat we bedreigd worden en zullen worden. Wat ik echter wel mis is wat er in eerdere rampen nog min of meer volledig aanwezig was: geestelijke, geestelijke en religieuze troost. De materialist heeft dat niet nodig. Maar er zijn nog steeds veel christenen op deze aarde. Ze moeten een tegenwicht vormen tegen de 'isolatie op grond van de angst voor infectie'. Ik zal hier kort de uitspraken van drie Nederlandse christelijke kerkelijke organisaties citeren:

Rooms-Katholieke Kerk
‘Vanwege de uitbraak van het coronavirus schrapt de Rooms-Katholieke Kerk alle zaterdags- en zondagsmissen tot het einde van de maand. Mensen kunnen in principe wel de kerk in om zelf te bidden. … Eerder had de Rooms-Katholieke Kerk al bepaald dat hosties niet op de tong mogen worden gelegd en dat er geen wijwater mag worden gebruikt bij het betreden en verlaten van de kerk.’

Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK)
„Het is onvermijdelijk om nu ook als plaatselijke kerk de nodige maatregelen te nemen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voorzienigheid en voorzichtigheid gaan samen op.” …
“Wij vertrouwen erop, dat u als kerkenraad in verantwoordelijkheid de richtlijnen van de overheid op zult volgen. Ook de overheid is ons immers door de Heere in Zijn voorzienige zorg gegeven.”…
„Verootmoediging past ons wel. Bepaalt zo’n virus ons niet bij de gebrokenheid door de zonde en het zeer beperkte van ons menselijke vermogen om het leven te máken of maar in stand te houden? Maar wie het eigendom van de Heere Jezus is, mag leven in vertrouwen en zich voor eeuwig veilig weten.”

De Christengemeenschap
‘Amstelveen, 13 maart 2020
… Het is zeer wel mogelijk dat de overheid binnenkort zal besluiten om het toegestane aantal deelnemers verder te verlagen. In dat geval zal per gemeente moeten worden besloten:
- of de diensten doorgaan, met aanmelding vooraf (tot het maximum aantal)
- of dat de diensten voorlopig zonder aanwezige gemeente worden gehouden, met alleen priester en ministranten.

Ik hoop dat we met elkaar ondertussen de zieken en kwetsbare ouderen, die noodgedwongen thuis verblijven, niet zullen vergeten en misschien wat vaker dan anders opbellen, als bezoek aan huis niet verstandig of mogelijk is.

Met goede wensen voor kracht en vertrouwen in deze onrustige tijd, hartelijke groet, (bewindsdrager).’

Wat hebben we eigenlijk nog over in tijden als deze?

‘Als ze zijn liefde wisten,
Werden alle mensen christen,
Lieten al het andere staan;
Hadden allen die Ene lief,
Zouden allen met mij wenen
En vergaan in bitter verdriet.’
(Novalis, Geistliche Lieder)

In de ontwikkelingen zoals we die nu zien, is er geen spoor van een geloof - ook al was het alleen maar verleden tijd. Men heeft zelfs de herinnering eraan verloren.

Er is slechts één christelijke bescherming, slechts één christelijke therapie, slechts één christelijke redding uit angst: Christus zelf, dat is de Liefde.

Weet niemand meer dat de Hostie een genezende kracht heeft die in geen enkel chemisch middel aanwezig is? Hoe kunnen we mensen de mogelijkheid ontnemen om de communie, het sacrament, te ontvangen? 

Dan blijft er voor ons alleen nog een innerlijke verdieping van het christelijke principe over en dan ontvangen we daar de communie. Bijvoorbeeld door te mediteren op de volgende passage uit het Evangelie van Johannes. (Johannes 6, 16):

‘Toen het avond werd, daalden zijn leerlingen naar het meer af. Zij gingen scheep en zetten koers naar de overkant van het meer, in de richting van Kafárnaüm. Toen de duisternis reeds was ingevallen, was Jezus nog niet bij hen gekomen. Het meer werd woelig, want er stond veel wind. Na ongeveer vijfentwintig of dertig stadiën geroeid te hebben zagen zij Jezus te voet over het meer tot vlak bij de boot komen en zij werden bevreesd. Maar Jezus sprak tot hen: “Ik ben het, weest niet bang.” Zij wilden Hem aan boord nemen, maar vlak daarop bereikte de boot de kust, waarheen zij op weg waren.’

Mieke Mosmuller
(www.emmauspastoraat.nl)

Corona 2 door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van Emilie Opdam @
  Ik zou hier de volgende tekst aan toe willen voegen die in de Christengemeenschap verspreid werd: "Door de uitbreiding van het virus wordt duidelijk, hoe onvoorstelbaar verbonden we met elkaar zijn over de gehele wereld. En dat betreft ook de angst en het in de ban daarvan zijn, die zich snel overal verspreiden. Het virus werkt vereenzamend, afzonderend; de naaste wordt als een bedreiging beleefd, angst en isolatie zijn het gevolg. Ons sacramentele handelen is juist in zo'n situatie dringend nodig, omdat het gezondmakend, helend en verbindend werkt. Vanaf het altaar kan licht uitstralen, wat zich tegenover de genoemde negatief werkende krachten stelt, zodat vanuit moed en het vertrouwen in de geestelijke leiding van de mensen en de mensheid draagkracht voor dit alles kan ontstaan."
  • Van Annamarie Nel @
   Dankje voor deze toevoeging, het plaatst het in het juiste daglicht!
 • Van Machteld @
  Lieve Mieke, ja precies! Veel dank, aan jou, aan de in ons vallende Omgeving. Dat we haar herkennen mogen. Troostend en helend. Ookal is het rouwend. Met dank ook aan Novalis.
 • Van Liesbeth @
  wat een prachtige directe troost en herinnering aan dat waar het werkelijk over gaat/ over zou moeten gaan. Als ze Zijn Liefde wisten …. Bijzonder om te ervaren dat ik direct in mijn voelend weten wordt aangesproken door deze zin en me gesterkt en getroost voel. En Hij komt in de storm over het water. Ook in deze storm. Dankjewel Mieke. Emilie ook dank voor de toevoeging.
  • Van @
   Liebe Mieke, Ihre Worte schenken Licht in einer Zeit der Dunkelheit. das zeitlose Christentum und die zeitlose Weisheit von Rudolf Steiner leuchten durch Sie. Danke, Sie sind ein Leuchtturm in der Zeit der Orientierungslosigkeit, ein Fels in der Brandung. Herzlich, Barbara Simonsohn (Hamburg)
 • Van Lieke van der Ree @
  Lieve Mieke,

  Dank voor je grote geloof en je liefdevolle vertrouwen in Hem.
  Deze crisis roept op tot bezinning - hoe reëel is mijn geloof werkelijk?
  Ik heb ter inspiratie een paar dagen geleden het verhaal over de Verlosser van Tsjernobyl weer opgezocht.
  Als de moedige vader Nikolaj in het zeer besmette gebied van Tsjernobyl een kerk kan hebben met gezonde gelovigen, zouden wij dan nu al de moed opgeven?
  We gaan ons toch niet al van te voren overgeven aan een overheid of de publieke opinie?
  Waar het op dit moment echt over gaat, is dat wij de werkelijke verbinding met de Opgestane ervaren. Voor ons, als mensen uit het begin van de 21e eeuw, die het oude geloof niet meer zo krachtig hebben, is er door jouw werk de weg gegeven uit het twijfelende verstandsbewustzijn naar een zeker 'weten', een beleven van de werkelijke aanwezigheid van Christus.
  Diepe dank daarvoor.
 • Van Bert Verschoor @
  Precies de reden waarom ik ter communie ging in de gemeente Rotterdam. Dank Mieke en lieve groet, ook aan Jos.
 • Van Chris Scurbecq @
  Dag Mieke & Jos

  Ik zit met een paar vragen. Een paar gedachten ook.

  Wat is je visie op de uitbraak van corona, vanuit geesteswetenschappelijk standpunt.

  Want tot nu toe wijs je terecht op buitenproportionele maatregelen, die vermoedelijk vanuit een mensvijandige agenda werken dan opkomen voor onze gezondheid. Wie weet stuurt men vroeg of laat aan dat mensen over gans de wereld zich moeten vaccineren. Bill Gates is zich wellicht nu al in de handen aan het wrijven. Steiner heeft gewezen op de gevaren van vaccins.

  Rudolf Steiner heeft destijds gezegd dat een virus eigenlijk vergif is dat UIT de cellen komt, dus niet een aanval van buitenuit. Hij wees wel op externe aanvallen: de mondiale uitrol van radiogolven in 1918 die de Spaanse griep veroorzaakten; de uitrol van radarsystemen tijdens WOII (ik weet niet wat dit veroorzaakte.)
  In 1968 kregen we de HongKongriep, na de uitrol van satellieten in de Van Allen gordel met zelfs uitzending van radioactieve straling.
  En nu zien we de uitrol van 5G (gsm) die het eerst in Huwan volop is geïmplementeerd, ook in het Italiaanse Lombardije, of in Iran en op cruiseschepen. Ca. 6 maanden na een grote elektrificeringsgolf zou er telkens een epidemie uitbreken.

  Tegenwoordig is het 'bon ton' om meer en meer te elektrificeren: elektrische wagens, laadpalen (op kosten van de burger!), sterkere telecom signalen, ..
  We zien vanaf ca. 1918 een toenemende elektrificering. Maar ook een toename van ongelooflijk veel vuile stoffen - sommigen zeggen zelfs dat men de lucht moedwillig vervuilt met zgn. chemtrails, gesproeid vanuit vliegtuigen.
  Jonge mensen zeggen onomwonden dat kernenergie het best is, want het stoot geen CO2 uit... Ik herinner met dat in de jaren '70-'80 mensen massaal gingen protesteren tegen kernenergie. We krijgen dus nu een ommekeer in de gedachten!

  Rond de corona wordt ook een angstpsychose wordt gecreëerd dat op zich voor veel mensen stress brengt en dat zo dan inwerkt op het immuunsysteem.
  Steiner - dacht ik - heeft ook ooit gezegd dat metalen in het lichaam, de mensen heel vatbaar maakt voor elektrificering. Er zou ooit een document op internet zijn gepost waarin staat dat vanuit 'het kamp van' Bill Gates vaccins werden gemaakt, of dat ze dat gingen maken, waarin kleine hoeveelheden metalen zitten. Dus die 'big boys' weten heel goed waarmee ze bezig zijn. Geld speelt voor hen al lang geen rol meer, het is de macht, de macht over wat of wie...

  De wereld rondom ons wordt zo chaotisch, de ene crisis is nog niet voorbij of er is een andere.
  Ook dat had Steiner voorspeld. Denken we o.a. aan de sociale driegeleding die nergens langdurig aardde, aan de karma voordrachten en bijna smeekbeden van Rudolf Steiner aan de Anthroposofische Vereniging om zich daarmee uiteen te zetten...En aan zijn waarschuwing voor wat ons te wachten staat als voorbij de de eeuwwisseling de anthroposofen dit alles niet gingen oppakken. Hij sprak zelfs over oorlog. Zei de Franse president recent niet "nous sommes en guerre!"?

  Hoe zie jij dit alles, temeer dat je toch ook arts bent?
  Ik zou ook wat dieper willen graven. Hoe kunnen we dat geesteswetenschappelijk duiden, i.e. zijn daar bepaalde wezens mee verbonden? Hoe gaan we daarmee om. Rudolf Steiner zou ook gezegd hebben dat we meer en meer spirituele krachten moeten ontwikkelen om goed te kunnen strijden tegen alle komende golven die ons te wachten staat. Kunnen we ons immuunsysteem op een bepaalde manier versterken?

  Alvast bedankt!
  Chris
  • Van Mieke Mosmuller @
   Beste Chris, mijn methode is om heel uitvoerig van alle kanten te benaderen, en te hopen dat van daaruit duidelijk wordt wat er speelt. Zo heb ik ook het filmpje van Dr. Cowan gezien, maar ik weet dat Steiner dat zo niet heeft gezegd, wat onderbouwd zou kunnen worden met een reeks medische citaten. Steiner zal mogelijk in een persoonlijk gesprek ooit iets over het verschijnsel virus hebben gezegd, maar niet in voordrachten, daar spreekt hij uitsluitend over bacillen en bacteriën en heeft daar zeer genuanceerde inzichten in. Aan de andere kant is de visie dat de electriciteit en het magnetisme een grote rol spelen bij vatbaarheid natuurlijk heel interessant. Ik wil dus niet ook weer met een eenzijdige mening komen. Ik zal de komende tijd veel gezichtspunten aanraken en daar doorheen kunnen we wel vermoedens krijgen.
   Voor het immuunsysteem kan ik verwijzen naar een eurythmie video van Logos Eurythmie op YouTube, IOA, voor iedereen te doen. Hartelijke groet!
   • Van Chris Scurbecq @
    Dank je wel voor jouw inzichten, Mieke!

    Interessant om weten is dat Steiner dat dus niet zo heeft gezegd over virussen; waar haalt men dat toch allemaal vandaan he. Ik kijk uit naar uw volgende schrijfsels in deze vreemde lockdown tijden.
    Maar hey, er is een prachtig lenteweertje vandaag. ;-)
    Dank voor de eurythmie oefening! Schijnbaar makkelijk, maar niet zo evident, de intentie erin leggen is - voor mij althans - belangrijk.

    Hartelijk groet!
  • Van Mieke Mosmuller @
   https://youtu.be/LxVp6p2FgC0